Logo Gminy Korytnica
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka Komunalna

GOSPODARKA  ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA 
FORMULARZ na ePUAP -wymagany profil zaufany/podpis elektroniczny

 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Korytnica Nr LVI/312/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. od
1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 20,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc –stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 • 40,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc - opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 • 19,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc -dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.


Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji
i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Apelujemy, aby nadal podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

 • używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,
 • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
 • zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
 • oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież,
 • kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku),
 • poprawnej segregacji odpadów,
 • podaniu informacji do urzędu gminy Korytnica o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkujących gospodarstwo domowe,

 

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1297 z późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
  przydomowym, lub
 •  uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika


zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

WAŻNE !!!

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer konta wskazany w wezwaniu.

Informujemy, że opłaty za odpady można nadal dokonywać u inkasentów (sołtysów).

 

K O M U N I K A T  !!!

Informujemy, że od 1 sierpnia 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy w KORYTNICY rozpoczną

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE ZADEKLAROWALI KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.