Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Dla Mieszkańca

Państwowy Fundusz Celowy

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA  dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Gminy Korytnica przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego –państwowego funduszu celowego. Program na terenie Gminy Korytnica jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kwota całkowita realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 r.         – 16 320,00 zł
Kwota dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego –  16 320,00 zł

Realizacja opieki wytchnieniowej mającej na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi  ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Na terenie gminy Korytnica Programem opieka wytchnieniowa objętych zostanie 2 osoby.   

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy sprawują bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
W ramach realizacji Programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad w/w osobami niepełnosprawnymi, będą mogli skorzystać z doraźnej, czasowej pomocy w postaci usługi opieki wytchnieniowej, która będzie świadczona nieodpłatnie w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w limicie do 160 godzin. Na terenie Gminy Korytnica wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostało 2 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Do realizacji usługi wytchnieniowej zatrudniono wykwalifikowane opiekunki, które zrealizują wsparcie w łącznym wymiarze 320 godzin.

Gmina umożliwi osobie niepełnosprawnej lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej z zastrzeżeniem art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 z późn. zm.)

Program realizowany będzie do 31.12.2024 roku.

Ogólne zasady Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 

Gmina Korytnica przystąpiła w 2024 r. do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita Wartość Programu  - 47 277,00 zł

w tym środki Funduszu na realizację Zadania 46 350, 00 zł

oraz środki Funduszu na koszty związane z obsługą Programu 927,00 zł 

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego – 47 277,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)  traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. 


KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do
12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

JAKI JEST LIMIT GODZIN USŁUG ASYSTENTA?

Zaplanowany limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

1.         Dwoje dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla których będą świadczone usługi asystencji osobistej w ilości 270 godzin x 2 dzieci = 540 godzin,

2.         Jedna osoba dorosła z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla której będzie świadczona usługa asystencji osobistej w ilości 375 godzin x 1 osoba = 375 godzin. Zaplanowano udział w programie 3 uczestników zamieszkałych na terenie gminy Korytnica.

CZY USŁUGI ASYSTENTA SĄ ODPŁATNE?

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU?

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy Kartę zgłoszenia do programu.

Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
Zaświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnictwo notarialne (jeżeli osoba z niepełnosprawnością jest ubezwłasnowolniona lub reprezentuje ją pełnomocnik)
 

OSTATECZNY TERMIN URUCHOMIENIA USŁUG ASYSTENCJI OSOBISTEJ BĘDZIE UZALEŻNIONY OD PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ MAZOWIECKI  URZĄD WOJEWÓDZKI

 

 

 

Informacja o realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy przystąpił do realizacji zadania pn: Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023, który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego
  PFC

·         wartość dofinansowania – 40 932,79 zł

·         całkowita wartość zadania – 40 932,79 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

·         dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz

·         osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź traktowanym na równi z wymienionymi orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

·         wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

·         wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

·         załatwianiu spraw urzędowych;

·         korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

·         zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzeniu ich z niej.


Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

·         poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

·         ograniczanie skutków niepełnosprawności,

·         stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

·         przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 od 20.02.2023 r. do 31.12.2023 r. dla 3 osób z niepełnosprawnościami. 

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

·         posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

·         posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,

·         osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

 

Informacja o realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy przystąpił do realizacji zadania pn: Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023, który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego

 PFC 

 

·         wartość dofinansowania –16 000,00 zł

·         całkowita wartość zadania –16 000,00 zł

 Program „Opieka wytchnieniowa” przeznaczony jest dla członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad:

·         dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

·         osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację. Usługi opieki wytchnieniowej służą również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków. „Opieka wytchnieniowa” jest sprawowana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 od 20.02.2023 r. do 31.12.2023 r. dla 2 opiekunów sprawujących opiekę nad 2 osobami z niepełnosprawnościami.

 

Uczestnik Programu za usługi  opiekuna wytchnieniowego nie ponosi odpłatności.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.