Logo Gminy Korytnica
Powróć do: Dla Mieszkańca

CZYSTE POWIETRZE

program-Czyste-Powietrze-tablica infromacyjna 

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Korytnica został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu ,,Czyste Powietrze".

 

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywność energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych już istniejących. Program nie dotyczy budynków w trakcie budowy i nie oddanych do użytkowania.

 

W punkcie konsultacyjno-informacyjnym będzie możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW w Warszawie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Utworzenie punktu stanowi realizację zawartego porozumienia pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie , a Gminą Korytnica.

Punkt konsultacyjno -informacyjny czynny:

Poniedziałek : 8-10

Wtorek: 8-10

Środa: 8-10

Czwartek: 8-10

Piątek: 8-10

 

w sali nr. 8 Urzędu Gminy Korytnica. Szczegółowe informacje pod nr tel. (25) 66 12 281.

 

Informacje jakie należy przygotować przed wizytą w punkcie konsultacyjno-informacyjnym w Urzędzie Gminy Korytnica:

Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, Pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email.
Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, Pesel.
Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
Numer rachunku bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
Adres budynku w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
Numer Księgi Wieczystej i nr ewidencyjny działki, której wniosek dotyczy
Rok wystąpienia o zgodę na budowę / rok zgłoszenia budowy.
Powierzchnia budynku/lokalu.
Czy na nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.

 

Informacja z realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Korytnica od początku trwania programu tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.03.2023r. 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie- 115

Liczba zawartych umów o dofinansowanie –98

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 59

Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy Korytnica– 1 068 981,15 zł

Ważne informacje o wymianie kopciuchów

https://czystepowietrze.gov.pl/

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_1 

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_2 

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_3_

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_4_  

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_5_ 

inforgrafika-Prawo-do-Czystego-Powietrza_NFOSiGW_1600x900_6_ 

163_plansze-reforma-programu-Czyste-Powietrze_NFOSiGW_1600x900_7