Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny.

Korytnica, dnia 29.12.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy. 

I.   Miejsce pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Małkowskiego 20

07 – 120 Korytnica

II.  Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny  –  1 etat

III.  Wymaganie niezbędne:

1.    posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej,

2.    obywatelstwo polskie,

3.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4.    nieposzlakowana opinia,

5.    znajomość i umiejętność stosowania następujących aktów prawnych:

-     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
-   ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego;
-   ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
-  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
-    inne ustawy i rozporządzenia aktualnie obowiązujące w pomocy społecznej,

6.      umiejętność obsługi komputera.

7.      prawo jazdy kategorii B

IV.    Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

2.      komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, radzenie sobie ze stresem,

3.      umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem,

4.      wysoka kultura osobista.

V.       Zadania wykonywane na stanowisku:

1.      uczestniczenie w  grupach diagnostyczno-pomocowych w celu realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.),

2.      praca socjalna,

3.      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

4.      dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

5.      udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,

6.      pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

7.      pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

8.      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów  oraz skutków  negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

9.      inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

10.  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

11.  inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych
nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

12.  udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

13.  zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

14.  kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15.  opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,

16.  przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie stanu rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania Ośrodka,

17.  realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej,

18.  znajomość przepisów z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz innych przepisów i aktów prawnych wynikających z potrzeb powyższego zakresu obowiązków,

19.  właściwe i terminowe załatwianie spraw,

20.  inne prace zlecone przez Kierownika Ośrodka.

VI.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze (ponad 4 godz.) oraz pracą w terenie.

Zatrudnienie w wymiarze - 1 etat, w podstawowym systemie czasu pracy, umowa na zastępstwo. 

VII.       Wymagane dokumenty:

1.      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2.      podpisany odręcznie życiorys - curriculum vitae,

3.      wypełniony i podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

4.      podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5.      podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.      podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7.      kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

8.      kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku aktualnego zatrudnienia (jeżeli kandydat takie posiada),

9.      kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 

10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przekazania danych wykraczających poza zakres wymagany  przepisami prawa  (zakres danych określonych wymogami prawa zawarty w art. 5 klauzuli informacyjnej) 

VIII.        Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego” należy składać:

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy 

- przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20, 07 -120 Korytnica

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : gops@korytnica.pl

Termin składania dokumentów upływa dnia 12.01.2024 r.  do godz. 15.30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2024 r. 

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów w powyższym terminie, zostaną one mechanicznie zniszczone lub usunięte w przypadku przesłania ich drogą mailową 

IX.           Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci na podstawie analizy złożonych dokumentów ,zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Korytnica .

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Korytnicy

      Dorota Krzymowska

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.