Logo Gminy Korytnica

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny.

Korytnica, dnia 29.12.2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO: PRACOWNIK SOCJALNY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy. 

I.   Miejsce pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Małkowskiego 20

07 – 120 Korytnica

II.  Stanowisko pracy:

Pracownik socjalny  –  1 etat

III.  Wymaganie niezbędne:

1.    posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej,

2.    obywatelstwo polskie,

3.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4.    nieposzlakowana opinia,

5.    znajomość i umiejętność stosowania następujących aktów prawnych:

-     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
-   ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego;
-   ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
-  ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
-    inne ustawy i rozporządzenia aktualnie obowiązujące w pomocy społecznej,

6.      umiejętność obsługi komputera.

7.      prawo jazdy kategorii B

IV.    Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,

2.      komunikatywność, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, radzenie sobie ze stresem,

3.      umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem,

4.      wysoka kultura osobista.

V.       Zadania wykonywane na stanowisku:

1.      uczestniczenie w  grupach diagnostyczno-pomocowych w celu realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 ze zm.),

2.      praca socjalna,

3.      przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych,

4.      dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

5.      udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe,

6.      pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,

7.      pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

8.      współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów  oraz skutków  negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

9.      inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

10.  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia,

11.  inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych
nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych,

12.  udzielanie osobom zgłaszającym się po pomoc pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy,

13.  zachowanie w tajemnicy informacji uzyskanych w toku czynności zawodowych, także po ustaniu zatrudnienia, chyba że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

14.  kompletowanie i prowadzenie dokumentacji osób korzystających z pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

15.  opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań określonych w kontrakcie socjalnym,

16.  przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych w przedmiocie stanu rozpoznania potrzeb społecznych na terenie działania Ośrodka,

17.  realizacja programów rządowych z zakresu pomocy społecznej,

18.  znajomość przepisów z zakresu realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz innych przepisów i aktów prawnych wynikających z potrzeb powyższego zakresu obowiązków,

19.  właściwe i terminowe załatwianie spraw,

20.  inne prace zlecone przez Kierownika Ośrodka.

VI.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze (ponad 4 godz.) oraz pracą w terenie.

Zatrudnienie w wymiarze - 1 etat, w podstawowym systemie czasu pracy, umowa na zastępstwo. 

VII.       Wymagane dokumenty:

1.      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2.      podpisany odręcznie życiorys - curriculum vitae,

3.      wypełniony i podpisany odręcznie kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

4.      podpisane odręcznie oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5.      podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6.      podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

7.      kserokopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

8.      kserokopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w przypadku aktualnego zatrudnienia (jeżeli kandydat takie posiada),

9.      kserokopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 

10.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku przekazania danych wykraczających poza zakres wymagany  przepisami prawa  (zakres danych określonych wymogami prawa zawarty w art. 5 klauzuli informacyjnej) 

VIII.        Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownika socjalnego” należy składać:

- osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy 

- przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20, 07 -120 Korytnica

- przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail : gops@korytnica.pl

Termin składania dokumentów upływa dnia 12.01.2024 r.  do godz. 15.30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2024 r. 

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów niezatrudnionych będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów w powyższym terminie, zostaną one mechanicznie zniszczone lub usunięte w przypadku przesłania ich drogą mailową 

IX.           Inne informacje:

Zakwalifikowani kandydaci na podstawie analizy złożonych dokumentów ,zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy  Korytnica .

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyn.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Korytnicy

      Dorota Krzymowska

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności