Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

ZARZĄDZENIE Nr 4/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sewerynowie

ZARZĄDZENIE Nr 4/24
Wójta Gminy Korytnica

z dnia 20 maja 2024 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sewerynowie

 

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1, 3, 10  w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r., poz. 737 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sewerynowie – Sewerynów 81, 07-120 Korytnica

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1428)

§ 3

 

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korytnica, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Korytnica oraz na stronie internetowej Gminy Korytnica.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                         Załącznik Nr 1 do  
                                                   Zarządzenia Nr 4/24 Wójta Gminy Korytnica

                                                                                                          z dnia 20 maja 2024  r. 

 

Wójt Gminy Korytnica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Sewerynowie

 

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 roku 
w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
( Dz. U. z 2023r., poz.2578)

 

II. Wymagane dokumenty

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Szkoły Podstawowej w Sewerynowie

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację

o:

– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby

niebędącej nauczycielem.

3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa

pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia.

5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów

potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia , jednolitych studiów  magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.

6. W przypadku cudzoziemca poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) .

7. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia

lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

kierowniczym.

8. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

10. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm).

11. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z

dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.

2141 oraz z 2021 poz.255 i 464 ze zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

12. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela.

13. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub

oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

14. Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której

mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.

z 2018 r. poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) - w przypadku nauczyciela i

nauczyciela akademickiego.

15. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni

praw publicznych.

III.  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem: „ Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sewerynowie  w terminie do dnia 5 czerwca 2024 r. do godziny

14.00, w Urzędzie Gminy Korytnica – sekretariat. ul. Małkowskiego 20 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Korytnica ul. Małkowskiego 20,07-120 Korytnica.

III. Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana Wójta Gminy Korytnica .

O terminie i miejscu prowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie na podany adres zwrotny.

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dla uczestnika konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

1.      Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest: 

Gmina Korytnica

ul. Małkowskiego 20,07-120 Korytnica,

tel. (25) 6612284, e-mail: ug@korytnica.pl

2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Krzysztofa Mikulskiego, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod-km@tbdsiedlce.pl

3.      Pani/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, w szczególności w celu oceny Pani/Pana* kwalifikacji zawodowych, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku dyrektora szkoły.

4.      Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c), RODO, tj.:

1)      art. 22¹ ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r określający zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2)      art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz.U z 2021r. poz. 1082 z późn. zm. )

3)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia    11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1428)

4)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze   w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449)

5.      Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:

1)      imię (imiona) i nazwisko,

2)      data urodzenia,

3)      dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana*,

4)      wykształcenie 

5)      kwalifikacje zawodowe;

6)      przebieg dotychczasowego zatrudnienia

7)      informacja o niekaralności 

8)      informacja o braku toczącego się przeciwko pani/panu postępowania o przestępstwo ścigane z postępowania publicznego

9)      informacja o stanie zdrowia

6.      Oprócz danych o których mowa w ust 4 niniejszej klauzuli, pozostałe Pani/Pana* dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodnie z Art. 221a Kodeksu pracy. Szczególne kategorie danych mogą być przetwarzane na podstawie zgody wyłącznie wtedy, gdy będą przekazane z Pani/Pana* własnej inicjatywy, zgodnie z Art. 221b Kodeksu pracy.

7.      Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione przepisami prawa (np. Kuratorium Oświaty, Ministerstwo Oświaty).

8.      Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w konkursie zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

9.      Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan* prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia  w  przypadkach  określonych  w  art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w  przypadkach  określonych  w  art.  18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, niepodanie danych będzie skutkowało niezakwalifikowaniem pana/pani do udziału w konkursie. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej zgody przez Panią/Pana* na ich przetwarzanie.

11.  Ma Pani/Pan* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan*, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana* dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

12.  Pani/Pana* dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  również nie będą profilowane.    

Pliki do pobrania:

ZARZĄDZENIE konkurs na dyrektora.docx
Format: docx, 23.72 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.