Logo Gminy Korytnica

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Rozpoczął się nabór wniosków do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy, w związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Korytnica do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ogłasza nabór osób chętnych do korzystania ze wsparcia świadczonego przez asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością. 

Program realizowany jest w formie usług asystencji osobistej i  skierowany jest do:

1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2. osób z niepełnosprawnością posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby

z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych,

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu i skorzystaniem z usługi asystencji, zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Korytnicy w terminie do 13 września 2023 r. 

nr tel. 25 661 21 30

e-mail: gops@korytnica.pl

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do uczestnictwa w Programie, a sytuacji zakwalifikowania się do uczestnictwa przyznanie liczby godzin zależne będzie od otrzymanych środków.

Wniosek dostępny pod adresem: 

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności