Logo Gminy Korytnica

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

 Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2024 rok”

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. 

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 do 27 października 2023 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2024 rok?
Projekt został: 

1)      opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl; 

2)      przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;

3)      wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 104 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 

a)      Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 

b)      Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 

c)       Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

d)      Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 

e)      Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

f)       Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

g)      Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

h)      Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy na 2024 rok?
Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 6 do 27 października 2023 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)      osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,  
ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;

2)      osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”:

a)     Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 

b)    Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 

c)     Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,

d)    Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 

e)    Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,

f)      Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,

g)     Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,

h)    Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

3)      za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

z dopiskiem na kopercie „Konsultacje Programu współpracy 2024”;

4)      drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl; 

5)      drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

 

Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu  
i Inicjatyw Społecznych, tel. 22 437 94 74, mail: dialog@mazovia.pl. 

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności