Logo Gminy Korytnica

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie węgrowskim (I)"

Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie zaprasza do udziału w projekcie pt.:
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie węgrowskim (I)"
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Osi priorytetowej VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
Wartość projektu: 3 119 501,29 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 2 651 576,04 PLN Termin realizacji projektu: wrzesień 2023 – grudzień 2024
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych należących do niżej wymienionych grup defaworyzowanych:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • kobiety.


Formy wsparcia przewidziane do realizacji w projekcie:

 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 • bony na zasiedlenie,

 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
 • staże,

 • prace interwencyjne.


Informacje na temat projektu można uzyskać w biurze projektu - Powiatowy Urząd Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów tel. (25) 792 37 57

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności